Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sołtysiak - Aktuaalności - Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń
Strona główna > Aktualności > Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń

17.11.2018 13:51

Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń

Dnia 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

Dnia 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.
Od 9 lipca tego roku, ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych zostaje skrócony i obecnie będzie wynosił 6 lat, a nie jak dotychczas – 10 lat. Skróceniu z 10 do 6 lat ulega również termin przedawnienia dla roszczeń z art. 125 k.c., czyli tych stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczeniem sądu polubownego, roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem bądź przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i następnie zatwierdzoną przez sąd.
Bez zmian natomiast pozostaje termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, który nadal wynosi 3 lata.
Również obliczanie terminu przedawnienia, które nie raz spędzało sen z oczu wielu pełnomocnikom, ulegnie pewnemu uproszczeniu. Od teraz, za termin końcowy brany będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ten ma upłynąć. Jednak uwaga, reguła ta nie będzie dotyczyć terminów przedawnienia, które są krótsze niż 2 lata.

Kolejna dość kontrowersyjna zmiana dot. ingerencji sądu w proces. Mianowicie, zgodnie ze zmianami nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi po upływie terminu przedawnienia. Konsument nie musi więc podnosić zarzutu przedawnienia, by uchylić się od obowiązku zaspokojenia wierzytelności. Przedawnienie zostanie stwierdzone przez sąd na jego korzyść z urzędu.
Zauważmy, że dotychczas, zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, zadaniem sądu było wyłącznie dokonywanie obiektywnej oceny twierdzeń stron stosunku zobowiązaniowego i przedstawionych przez nie dowodów. Nie było miejsca na ingerencję sądu i badanie przez niego czy powództwo należy oddalić z uwagi na przedawnienie czy też nie.

Jak przy każdej zmianie przepisów, czas i praktyka pokażą jaki wpływ będą miały nowe zapisy ustawy i jak wpłyną na dzisiejsze orzecznictwo.

Walczymy w sprawach naszych klientów

Zadzwoń pod numer 602 662 379 w pilnych sytuacjach